پیشنهاد راه اندازی ایستگاه هوشمند سازی “سیر و سفر” در فرودگاه های سراسر کشور 

پیشنهاد راه اندازی ایستگاه هوشمند سازی “سیر و سفر” در فرودگاه های سراسر کشور 
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما موافقت می کنید